سر صحبت

دانشجویان درس حقوق سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل عمومی یک و حقوق تطبیقی می توانندیکی از موضوعات ذیل را به عنوان موضوع تحقیق انتخاب کنند. در صورتی که موضوعی خارج از موضوعات ذیل اما مرتبط با درس، مدنظر شما می باشد، اخذ آن با هماهنگی اینجانب بلامانع است.

ادامه