29 ارديبهشت ماه 1398 - 52 : 20

بخش اول

فصل اول گفتارهای 2و3و4و5

فصل دوم گفتارهای 1و2و3و7

فصل سوم گفتارهای 1و2و3

فصل چهارم گفتار سوم (الف و ب)

فصل پنجم: کل گفتارها

فصل هفتم: کل گفتارها

فصل هشتم: گفتار اول (فقط بخش های 1و2و5) و گفتار سوم

بخش دوم

فصل اول تاگفتار 1و2و3و4و5

logo-samandehi