بخش های مهم آزمونی درس سازمان های بین المللی نیمسال دوم 96-95

30 ارديبهشت ماه 1396 - 38 : 11

بخش های مهم آزمونی درس سازمان های بین المللی نیمسال دوم 96-95 به شرح ذیل است:

قسمت اول کتاب:

فصل های دو، چهار، شش، هشت (به جز بخش چهارم : نهادهای مرتبط با ... و بند یک و دو و سه و چهار)

قسمت دوم کتاب:

فصل اول ، فصل دوم (از ابتدا تا اصلاحات در شورای امنیت صفحه 136 و از مجمع عمومی صفحه 143 تا تعلیق عضویت صفحه 160، و از مقایسه دیوان دائمی با دیوان بین المللی دادگستری صفحه 169 تا صلاحیت ترافعی صفحه 175)

logo-samandehi