بخش های مهم آزمونی حقوق بین الملل عمومی دو نیمسال دوم 96-95

26 ارديبهشت ماه 1396 - 10 : 10

بخش های مهم آزمونی حقوق بین الملل عمومی دو نیمسال دوم 96-95 به شرح ذیل است. با این توضیح که احتمال طرح سوال از سایر بخش های کتاب منبع  و یا طرح سوال مفهومی وجود دارد.

کنفرانس های تدوین حقوق بین الملل دریاها

مفهوم آب های داخلی

مفهوم آب های مجمع الجزایری

عرض دریای سرزمینی

خط مبدا عادی و مستقیم

تعریف وضعیت حقوقی دریای مجاور

تفاوت دریای سرزمینی و مجاور

عرض منطقه مجاوز

منطقه انحصاری اقتصادی

عرض منطقه انحصاری اقتصادی

مفهوم فلات قاره

فصل نهم کامل

فصل دهم تا صفحه 436

جنگ در دوران پیش از جامعه ملل صفحه 485

بند 1 مشروعیت جنگ صفحه 488

بند  2 تجاوز و دفاع مشروع

اعمال تجاوزکارانه  صفحه 491

مفهوم دفاع مشروع صفحه 492

شرایط دفاع مشروع صفحه 493

فروض خارج از چارچوب دفاع مشروع صفحه 494

logo-samandehi