سر صحبت

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آزمون های پایان ترم دروس اینجانب تستی و دارای ده سوال یک نمره ای است.

ادامه